Afdrukken

Disclaimer en Copyright

 

De gegevens op deze website zijn uitsluitend bestemd ter algemene informatie. Aan de informatie die op deze website wordt verstrekt, kunnen geen rechten worden ontleend. Bigdealdranken aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de op deze website verstrekte informatie. Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, ook zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zullen altijd trachten de informatie inzichtelijk en zo volledig mogelijk te houden, maar het kan onverhoopt voorkomen dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is.

 

Bigdealdranken is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie of het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is. Aansprakelijkheid voor enigerlei schade, direct of indirect, door de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te raadplegen is ook uitgesloten.

 

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Bigdealdranken geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij Bigdealdranken en/of haar leveranciers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Bigdealdranken de op de website vermelde informatie openbaar te maken, te vermenigvuldigen en/of te bewerken.

Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, diverse digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.